Jan Frans Brouwers

50PLUS

Alexander van Hattem

PVV

Marco van der Wel

Partij voor de Dieren

Eric de Bie

Forum voor Democratie

Anne-Marie Spierings

D66

Wil van Pinxteren

Lokaal Brabant

Stijn Smeulders

Partij van de Arbeid

Hagar Roijackers

GroenLinks

Marianne van de Sloot

CDA

Wim van Overveld

Ouderen Appèl – Hart voor Brabant

Hermen Vreugdenhil

ChristenUnie/SGP

Khalid El-Kouazi

DENK

Christophe van der Maat

VVD

Jolanda van Hulst

Senioren Brabant

Laurens van Voorst

Code Oranje

Maarten Everling

SP

Jan Frans Brouwers

50PLUS

Verkeer:
 • Gratis openbaar vervoer voor mensen met AOW en kleine beurs
 • Privatisering openbaar vervoer terugdraaien
 • Geen stijging van de opcenten motorrijtuigenbelasting
 • Vliegtuigen Eindhoven Airport mogen niet meer over dorpen vliegen
Cultuur:
 • Gratis museumjaarkaart voor 50-plussers en jongeren tot 13 jaar
 • Goede toegankelijkheid van regionale monumenten voor mensen met beperking
 • Nederlandse cultuur en geschiedenis doorgeven aan jongeren
Energie:
 • Kosten energietransitie evenredig verdelen tussen burgers en bedrijven.
 • Bij nieuwe energiebronnen ook aandacht voor waterstof, geothermie en thorium
 • Voorstander van windenergie en zonneparken
 • Subsidie voor particulieren voor verduurzamen van woningen
Landbouw:
 • Duidelijke richtlijnen voor agrariërs en de bouw van megastallen
 • Grootschalige intensieve veehouderij beperken
Natuur:
 • Strikte handhaving van de nulstatus van wilde zwijnen ter voorkoming varkenspest
 • Bij ontwikkeling steden en dorpen rekening houden met kwetsbare natuur
 • Bestrijding van de muskusrat in verband met de veiligheid van dijken
 • Natuurgebieden Groote Heide en Biesbosch beschermen en ontwikkelen
Economie:
 • Oudere werkloze autochtonen krijgen voorrang op buitenlandse arbeiders
 • Ondersteuning van bedrijven die lokale producten op de markt zetten
 • Eerst bestaande bedrijventerreinen opknappen voordat nieuwe worden aangelegd
 • Leefomgeving niet ondergeschikt zijn aan economisch belang
Veiligheid:
 • Maatregelen nemen tegen (drugs) dumpingen in natuurgebieden
 • Opruimkosten van (drugs)dumpingen vergoeden aan landeigenaren
 • Maatregelen nemen tegen ondermijnende criminaliteit

Alexander van Hattem

PVV

Verkeer:
 • Opcenten motorrijtuigenbelasting alleen gebruiken voor oplossen verkeersproblemen
 • Zo snel mogelijk een (verkeers)ruit om Eindhoven
 • Automobilisten moeten kunnen doorrijden, bij oplossen verkeersproblemen moet provincie zich niet laten gijzelen door beroepsactivisten
 • Duurzaamheid (emissiefratsen) kan geen criterium zijn bij concessies openbaar vervoer
 • Experimenteren met kleinschalig openbaar vervoer, bijvoorbeeld naar ziekenhuizen
 • Geen vrachtverkeer meer door kleine kernen, inhaalverbod voor vrachtwagens
Cultuur:
 • Opheffen van het cultuurfonds Brabant C
 • Prioriteit voor leefbaarheid in steden en dorpen, met name de kleine kernen dienen daarbij de aandacht te krijgen
 • Handhaven van Brabants cultureel erfgoed, leegkomende kerken passend herbestemmen
 • Niet-materieel erfgoed zoals het verenigingsleven, gildes, toneel, bibliotheken en musea dient gekoesterd en gesteund te worden
Energie:
 • Stoppen met geldverslindende maatregelen voor energietransitie
 • Stoppen met bouw van windmolens en zonneparken.
 • Brabant moet vooroplopen met de ontwikkeling van thorium
 • Geen 380kV hoogspanningsleiding in West-Brabant
Landbouw:
 • De boer is de beste landeigenaar en landschapsbeheerder
 • Familie- en gezinsbedrijven zijn in de landbouw het ideale uitgangspunt
 • Mestverwerkingsbedrijven: kleinschalig op eigen erf, grootschalig alleen naar industrieterreinen als daar lokaal draagvlak voor is
 • Bij-vriendelijke maatregelen, zoals bij-vriendelijk bermbeheer, bijenkasten op overheidsgebouwen
Natuur:
 • Geen nieuwe Natura 2000-gebieden; behoud van Brabants cultureel landgoed (einde opofferen tuin- en landbouwgronden)
 • Bestaand natuurgebied goed onderhouden, maar er wordt geen nieuwe nepnatuur aangelegd
 • Ruimte voor recreanten in de natuur
Economie:
 • Meer ontwikkelkansen voor toerisme aangrijpen en meer inzetten op toerisme
 • Stimuleren van ondernemerschap: ondernemers met ideeën en plannen worden gefaciliteerd in plaats van ontmoedigd, regels mogen niet in de weg zitten
 • Handelsbetrekkingen met andere Research & Development-regio's, met name Israël, versterken
 • Het Groenfonds, Energiefonds en Brabant C fonds dienen direct te worden opgeheven
Veiligheid:
 • Handhavers in het buitengebied uitrusten met zelfverdedigingsmiddelen, drones en camera’s
 • Goed bewaken van parkeerplaatsen en havens om illegale vreemdelingen op te pakken
 • Omroep Brabant moet meer zendtijd krijgen voor opsporingsprogramma’s
 • Gebruik Brabantroute voor giftreinen moet worden beëindigd
 

Marco van der Wel

Partij voor de Dieren

Verkeer:
 • Investeren in een deelfietssysteem dat deel gaat uitmaken van alle trein- en busstations
 • Voertuigen van de provincie en bussen zijn uiterlijk in 2023 emissievrij
 • Snellere routes voor bussen en regiotaxi’s
 • Geen nieuwe wegen voor gemotoriseerd verkeer, bestaande wegen niet uitbreiden
 • Bevordering van het woon-werkverkeer per fiets
 • Monorail en trolleybus om platteland en stad te verbinden
 • Eindhoven krijgt een metronetwerk in de regio
Cultuur:
 • De provincie moet ruim middelen vrijmaken voor regionale kunst, cultuur en media
 • De provincie ondersteunt de culturele diversiteit van de regionale kunst- en cultuursector op het gebied van programma, publiek, personeel en partners
Energie:
 • Uiterlijk in 2030 is Noord-Brabant klimaatneutraal
 • Klimaatfonds om duurzaamheidsmaatregelen van inwoners en bedrijven te stimuleren
 • Krimp van de luchtvaart en verzet tegen de uitbreiding van vliegvelden
 • Betere wateropvang realiseren en verdroging en hittestress tegengaan
 • Waterstanden gaan omhoog om veenoxydatie en daarmee CO2-uitstoot tegen te gaan
 • Elk beleid wordt op ieder gebied langs de duurzaamheidsmeetlat gelegd
Landbouw:
 • Nieuwe natuurdoelen waarbij de bescherming van soorten, zoals boerenlandvogels, en bodem- en waterkwaliteit voorop staat
 • Er komt een verbod op grote veestallen zoals in Diessen, Nijnsel en Oirschot
 • Geen subsidies voor luchtwassers of emissiearme stalsystemen van de vee-industrie
 • Ook voor de vee-industrie gaat gelden dat de vervuiler betaalt
 • Er komen geen mestfabrieken bij
Natuur:
 • Ecologische Hoofdstructuur met alle verbindingszones is in 2023 af
 • Natuurgebieden worden met elkaar verbonden, bijvoorbeeld door ecoducten, oversteekplaatsen en paddentunnels
 • De provincie zet zich in om het aantal wegen door natuurgebieden te verminderen
 • Het gebruik van prikkeldraad in de natuur wordt verboden
 • Geen festivals meer in de natuur
Economie:
 • Inzetten op economie waarbij grondstoffen worden hergebruikt
 • In 2030 moet het gebruik van grondstoffen zijn gehalveerd en worden alle grondstoffen in de provincie hergebruikt
 • Bedrijventerreinen als Logistiek Park Moerdijk, Heesch West, BZOBbos, Markpark!, Dalem-Zuid, de Zwaluwenbunders en Werklandschap komen er niet
Veiligheid:
 • De PvdD heeft geen veiligheidsparagraaf maar pleit wel voor goede privacy voor de Brabanders:  'De provincie neemt passende technische en organisatorische maatregelen om gegevens te beveiligen'

Eric de Bie

Forum voor Democratie

Verkeer:
 • Verbeteren regionale bereikbaarheid
 • Verbeteren bereikbaarheid via het spoor en bereikbaarheid van stations
 • Stimuleren alternatieve manieren van transport met een meetbaar resultaat
Cultuur:
 • Geen Brabantse cultuurparagraaf. Wel landelijke standpunten
 • Stoppen met het subsidiëren van segregatie
 • Mooie dingen die het Westen heeft voortgebracht onderwijzen, uitdragen en promoten
 • Investeren in Nederlandse film en kunst. Meer Nederlandse cultuur op de NPO
 • Weer van ons land gaan houden en trots zijn op gedeelde geschiedenis en toekomst
Energie:
 • Stoppen met milieu- en klimaatsubsidies
 • Stoppen met aanleg van windmolenparken en zonneweides
 • Stoppen met energietransitie vanuit provincie
 • Natuurbehoud als meetbare milieumaatregelen
Landbouw:
 • Minder regels waardoor ook de agrarische bedrijven kunnen floreren
 • Steun en waardering voor de gehele agrarische sector
 • Minder belemmerende regelgeving
 • Behoud van landschap
Natuur:
 • Behoud van natuur en landschap in Noord-Brabant
 • Beleid waarin natuur en recreatie samengaan
 • Actievere rol van boeren bij natuurbehoud
Economie:
 • Stimuleren dat Noord-Brabant aantrekkelijk blijft als vestigingsregio voor (internationale) bedrijven
 • Stimuleren van de innovatie met focus op Brainport Eindhoven
 • Goede ICT-infrastructuur in de gehele provincie, dus ook in de buitengebieden
 • Bereikbaarheid ter land en in de lucht waarborgen
Veiligheid:Geen Brabantse paragraaf over veiligheid, wel landelijke standpunten
 • Forse salarisverhoging voor alle politiemensen op straat
 • Zwaardere straffen voor gewelds- en zedendelicten
 • Waar mogelijk berechting van niet-genaturaliseerde immigranten in hun land van herkomst
 • Beperken beroeps- en bezwaarschriften tot direct belanghebbenden om daadkrachtig beleid mogelijk te maken
 • Herinvoeren van grenscontroles om grensoverschrijdende criminaliteit en grensoverschrijdend terrorisme effectiever aan te kunnen pakken
  

Anne-Marie Spierings

D66

Verkeer:
 • In 2020 beperkende maatregelen voor dieselvoertuigen op provinciale wegen
 • Betere treinverbindingen tussen Tilburg/Breda/Eindhoven
 • Liever slimme oplossingen tegen files dan meer asfalt
 • Uitbreiding vliegveld Eindhoven is geen automatisme
 • Meer snelfietspaden en oplaadpunten voor elektrische auto’s
Cultuur:
 • Komende jaren opnieuw extra geld voor vernieuwingen in de kunstensector
 • Een rijksmuseum voor design
 • Cultuureducatie en mediawijsheid krachtig bevorderen
 • Erfgoed verbinden met creatieve broedplaatsen
Energie:
 • Energietransitie erkennen als nieuwe kerntaak van de provincie
 • Zonnepanelen op alle geschikte daken, gevels, stortplaatsen en wegen
 • Brabanders kunnen mede-eigenaar worden van zonne- en windmolenparken
 • 100 miljoen euro uit Essentgeldenpot gebruiken voor investeringen in energietransitie
Landbouw:
 • Eén gedeputeerde voor gezondheid
 • In 2030 uitsluitend veehouderijen die niets meer uitstoten
 • Een gezonde agrarische sector, zowel voor mens en dier als economisch
 • Samen met boeren en agrarische kennisinstellingen werken aan vernieuwingen
 • Streng optreden tegen boeren die frauderen
Natuur:
 • Blijven inzetten op natuurontwikkeling, ook rond de grote steden
 • Creatieve sector betrekken bij ontwikkeling landschappen
 • Meer ecologisch bermbeheer om het insecten-bestand te verbeteren
 • Meer groen om gevolgen opwarming aarde tegen te gaan
Economie:
 • Meer aandacht voor midden- en kleinbedrijf dan voor topsectorbedrijven
 • Investeren in een leven lang leren
 • Investeren in toekomstvaste beroepsgerichte opleiding
 • Koploper zijn op het gebied van hergebruik van grondstoffen
Veiligheid:
 • D66 heeft geen aparte paragraaf over veiligheid. Op het gebied van veiligheid pleit de partij voor nauwe samenwerking met nationale en internationale overheden en instellingen
  

Wil van Pinxteren

Lokaal Brabant

Verkeer:
 • Provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting gebruiken voor verbeteren mobiliteit
 • Nieuwe spoorlijn Eindhoven-Nijmegen
 • Meer grensoverschrijdend openbaar vervoer
 • Inzet van technologie om mobiliteitsproblemen op te lossen
Cultuur:
 • Ruimhartige subsidiëring van alle vormen van cultuur
 • Topsport naar Brabant lokken
 • Oprichting van een fonds voor vrijwilligerswerk
Energie:
 • Duurzaamheid en milieu hebben topprioriteit binnen ruimtelijke ordening
 • Klimaatdoelstellingen Parijs zijn richtinggevende piketpalen
 • Brabant moet volledig gasvrij
Landbouw:
 • Glasvezel in het buitengebied biedt mogelijkheden bij herbestemming stallen
 • Strenge eisen aan boeren dienen gepaard te gaan met ondersteunende maatregelen
 • Geen nieuwe intensieve veehouderij meer zonder aanzienlijke milieuwinst
Natuur:
 • Doorontwikkelen van grotere robuuste natuurparken als de Maashorst, de Biesbosch, het Van Gogh park en de Grote Peel prioriteit boven het verder ontwikkelen van kleinere natuurgebieden. Die gebieden kunnen door de gemeenten worden omarmd
Economie:
 • Steun voor Eindhoven Airport, maar wel schonere en stillere vliegtuigen
 • Ondernemers moeten zich actief verbinden met de lokale gemeenschap
 • De Brabantse economie is meer dan ICT en Agrifood. Meer aandacht voor MKB
 • Invoering van Brabantbrede vliegtax
Veiligheid:
 • Terugdringen van de criminaliteit in het buitengebied

Stijn Smeulders

Partij van de Arbeid

Verkeer:
 • Mensen met minimuminkomen moeten goedkoop met de bus kunnen reizen
 • Snellere OV-verbinding tussen Breda en Utrecht
 • Minder vakantievluchten vanaf Eindhoven Airport
 • Uitbreiding van het aantal snelfietspaden
 • Betere stallingsmogelijkheden voor fietsen bij stations grote steden
Cultuur:
 • Bibliotheken doorontwikkelen tot grotere lokale of regionale voorzieningen
 • Provincie moet bevorderen dat gemeenten er voor zorgen dat iedereen kan meedoen aan sportbeoefening
 • Investeren in bovenlokale sportvoorzieningen, vooral voor gehandicaptensport
 • Bij cultuursubsidies laten meewegen hoeveel mensen met een evenement worden bereikt
 • Bevorderen dat lokale omroepen en streekomroepen meer gaan samenwerken met de regionale omroep
Energie:
 • Samen met gemeenten nieuw duurzaam provinciaal energiebedrijf oprichten
 • Fossielvrij Brabant in 2030
 • Provincie moet zelf windmolen- en zonneparken ontwikkelen als markt dat niet doet
 • Subsidie voor Brabanders die hun huis willen isoleren
 • Geen nieuwe logistieke bedrijfsparken meer zonder zonnepanelen op de daken
Landbouw: 
 • Forse vermindering van de veestapel in Brabant is noodzakelijk
 • Provincie geeft prioriteit aan voedingsmiddelensector die werkt met plantaardige middelen en kweekvlees
 • Bedrijven mogen niet meer mest produceren dan ecologisch verantwoord afgezet kan worden
 • Provinciegrond alleen verpachten aan boeren die meerwaarde bieden aan regionale markt
Natuur:
 • Het Natuurnetwerk Brabant wordt op tijd, in 2027, afgemaakt
 • Gemeenten stimuleren meer groen en waterpartijen in woonwijk te realiseren
 • Provincie moet zelf aan de slag om kwaliteit van oppervlaktewater te verbeteren
Economie:
 • Uitgangspunt beleid is werkgelegenheid, niet economische groei
 • Veel aandacht voor beroepsonderwijs, herwaardering van het vakmanschap
 • Alleen duurzame bedrijven naar Brabant halen met fatsoenlijke banen
 • Voor ontwikkeling Brainport is uitbreiding capaciteit TU/e nodig
 • Ondersteuning toeristische sector, omdat die veel banen genereert
Veiligheid:
 • Goede samenwerking tussen overheden, politie en justitie en terreinbeheerders
 • Mensen die willens en wetens de regels aan hun laars lappen hard aanpakken
 • Vergunning intrekken van ondernemers die vaak de regels overtreden
 

Hagar Roijackers

GroenLinks

Verkeer:
 • Meer treinen, ook ’s nachts. Meer internationale treinen
 • Bij verkeersmaatregelen moet reductie van uitstoot leidend zijn
 • Meer snelfietspaden, meer natuurfietspaden en meer carpoolplaatsen
 • Eerst slimme oplossingen tegen files, dan pas meer asfalt
Cultuur:
 • Brabantse kunstinstellingen en kunstenaars krijgen ruimte zich te ontwikkelen
 • Meer cultuuronderwijs op scholen
 • Meer financiële ondersteuning van Brabantse musea
Energie:
 • Meer burgerparticipatie bij initiatieven voor zonne- en windmolenprojecten
 • Zonnepanelen moeten eerst op daken worden gelegd, daarna pas in de natuur
 • Alle woningen in Brabant moeten in 2050 aardgasvrij zijn
Landbouw:
 • Boeren moeten duurzaam gaan werken en een eerlijke prijs voor hun producten krijgen
 • Geen verdere schaalvergroting van agrarische bedrijven
 • Meer natuurlijk diergedrag, minder kunstmest en minder dieren
Natuur:
 • Meer investeren in biodiversiteit
 • Ruim baan voor burgerinitiatieven die de natuur beschermen
Economie:
 • Bedrijven moeten duurzaam werken en grondstoffen hergebruiken
 • Gezondheid en maatschappelijk welzijn zijn net zo belangrijk als winst maken
 • Brabant wordt een fairtradeprovincie waar eerlijke handel wordt gedreven
 • Inwoners en bedrijven moeten kunnen experimenteren met duurzame producten en diensten
 • Ondersteuning van groene startups
Veiligheid:
 • Bij landelijke overhead pleiten voor meer politieagenten
 • Aanpakken van verkeersonveilige situaties
 • Bij België aandringen op sluiting van kerncentrales Doel en Tihange

Marianne van de Sloot

CDA

Verkeer:
 • Meer ongelijkvloerse kruisingen, omleidingen om dorpen en spooronderdoorgangen
 • Meer bussen op drukke lijnen en flexibel van halte naar halte
 • ‘Spoorboekvrij’ reizen tussen de grote Brabantse steden
 • Verbeteren van de treinverbindingen van Breda en Eindhoven naar Antwerpen
 • Groei Eindhoven Airport alleen met schonere en stillere vliegtuigen
Cultuur:
 • Grote, belangrijke culturele instellingen moeten meerjarige subsidie krijgen
 • Bezuiniging op philharmonie zuidnederland terugdraaien
 • Steun voor verdere ontwikkeling van Noordbrabants Museum
 • Muziekonderwijs voor alle Brabantse kinderen
 • De Zuiderwaterlinie en het Van Gogh Erfgoed opnemen op de Werelderfgoedlijst
Energie:
 • Duurzaamheidsprogramma maken met inwoners, ondernemers en organisaties
 • Zoveel mogelijk oplaadpalen voor elektrische auto’s
 • Pakketjes in steden zoveel mogelijk bezorgen met schone vervoersmiddelen
 • Jaarlijkse verkiezing van boer die het meest duurzaam werkt
Landbouw
 • Strenge milieumaatregelen voor boeren opnieuw bezien
 • Stimuleren verbouw eerlijke producten voor een eerlijke prijs
 • Mest verwerken op regionale locaties, ook op industrieterreinen
 • Essent-gelden inzetten voor vernieuwing van landbouwbedrijven
Natuur:
 • Actieprogramma om kinderen kennis te laten maken met natuur
 • Fiets- en voetpaden in natuur geschikt maken voor rolstoelers
 • Liever bestaande natuur versterken dan nieuwe natuur aanleggen
 • Onderzoeken of hoogspanningsleidingen onder de grond kunnen
Economie:
 • Niet alleen kijken naar bedrijven aan de top, ook aandacht voor mkb
 • Verhoging budget VisitBrabant om meer toeristen te werven
 • Provinciaal ondernemersloket om mensen sneller te kunnen helpen
 • Stimuleren van de aanleg van een 5G netwerk in steden en dorpen
 • Betere bereikbaarheid bedrijventerreinen met openbaar vervoer
Veiligheid:
 • Meer recherche en meer wijkagenten in steden en dorpen
 • Drones en camera’s inzetten om (drugs)dumpingen tegen te gaan
 • Verpaupering van recreatieparken tegengaan
 • Landeigenaren mogen niet opdraaien voor verwijderen (drugs)afval op hun grond

Wim van Overveld

Ouderen Appèl – Hart voor Brabant

Het partijprogramma van Ouderen Appèl – Hart voor Brabant is nog niet compleet. Nadere informatie volgt snel.  

Hermen Vreugdenhil

ChristenUnie/SGP

Verkeer:
 • Inzetten op elektrisch busvervoer en bereikbaarheid OV in heel Brabant
 • Betere OV-verbinding Breda-Utrecht
 • Stimulering binnenvaart met goede en voldoende havenfaciliteiten
 • Wegen en geluidswallen gebruiken voor uitgebreid netwerk van snelfietsverbindingen in Brabant
Cultuur:
 • De provincie spant zich in voor bescherming en behoud van ons cultureel erfgoed
 • Voor dorps- en wijkontwikkelingsplannen 100 miljoen beschikbaar stellen
Energie:
 • Eén miljard Essent-gelden gebruiken voor stimulering energietransitie
 • Subsidie voor bedrijven en particulieren die panden energieneutraal willen maken
 • Woningbouwverenigingen mogen alleen woningen met minimaal een energielabel C te koop aanbieden
Landbouw:
 • Meer geld vrijmaken voor natuurinclusieve landbouw, agrarisch natuur- en akkerrandenbeheer
 • Boeren moeten meer tijd krijgen voor nemen van milieumaatregelen
 • De provincie neemt het initiatief voor een programma 'Eet uit je streek'
 • Mestverwerking in de eigen regio
Natuur:
 • De provincie geeft een structurele vergoeding aan natuurbeheerorganisaties van 17 euro per ha voor toezicht in de natuurgebieden
Economie:
 • Meer ruimte voor herstructurering van bestaande bedrijventerreinen
 • Grote ondernemingen mogen zich enkel in de provincie vestigen als sprake is van een voldoende uitgewerkt sociaal beleid en uitbuiting actief wordt bestreden
 • De provincie stimuleert de groei van bedrijvigheid in krimpregio’s door de aanleg van dekkend netwerk voor mobiele telefonie en glasvezel
 • Bedrijven worden gestimuleerd grondstoffen opnieuw te gebruiken
Veiligheid:
 • Ter bestrijding van de zware criminaliteit wordt het budget van de Taskforce Brabant Zeeland en het RIEC door de provincie verhoogd tot 2,5 miljoen euro per jaar
 • Er komt een Taskforce bestrijding mensenhandel
 • De commissaris van de Koning krijgt een prominente rol als trekker van het regionale veiligheidsbeleid
 • De provincie garandeert volledige schadeloosstelling van benadeelde grondeigenaren bij illegale dumpingen van drugsafval
  

Khalid El-Kouazi

DENK

Géén provinciaal programma:
 • DENK heeft een algemeen verkiezingsprogramma met per provincie een aantal specifieke aandachtspunten
 • Uitbreiding Eindhoven Airport
 • Gratis openbaar vervoer voor ouderen en minima
 • Een gekozen commissaris van de Koning
 • Provincie moet leidende rol nemen bij energietransitie
Economie en vervoer:
 • Meer aandacht voor midden- en kleinbedrijf
 • Leegstaande kantoorpanden ombouwen tot woningen
 • Grondspeculatie moet worden belast
 • Verlaging provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting
 • Subsidie voor het slopen van oude, vervuilende auto’s
Onderwijs:
 • Extra geld voor lokale en regionale media en streekmedia
 • Betere grensoverschrijdende regionale treinverbindingen
 • Meer technisch onderwijs

Christophe van der Maat

VVD

Verkeer:
 • Spaar- en infrafonds opnieuw stevig aanvullen om verkeersproblemen aan te pakken
 • Extra geld om het doorgaande verkeer uit dorpskernen te krijgen
 • Meer asfalt waar nodig, meer smart-mobility waar dat kan
 • Meer en beter openbaar vervoer; meer goederenvervoer over water en spoor
 • Spoorboekvrij reizen tussen de grote Brabantse steden
 • Uitbreiding Eindhoven Airport kan als ondersteuning van Brabantse economie
Cultuur:
 • Zorg voor amateurkunst en verenigingsleven aan gemeenten overlaten
 • Provincie moet rol spelen bij behoud grootschalige erfgoedcomplexen zoals militair erfgoed langs Zuiderwaterlinie
 • Steun voor evenementen die regionaal, nationaal en internationaal karakter hebben
 • Ondersteuning van talenten die naar een topniveau kunnen uitgroeien
Energie:
 • Leefgedrag van Brabanders niet dogmatisch veranderen; zorg dat leefgedrag niet langer schadelijk is voor milieu
 • Verandering naar duurzame provincie biedt kans voor innovatieve ondernemers
 • Zonnepanelen op stukken land en gebouwen die nergens anders voor gebruikt worden
 • Brabant niet volbouwen met windmolens; zoeken naar oplossingen met meer rendement
 • Pilot om tien woonwijken en vijf bedrijventerreinen energieneutraal te maken
Landbouw
 • In verband met beschikbare stikstofruimte zijn strenge maatregelen voor boeren nodig zodat ook andere bedrijfstakken zich kunnen ontwikkelen
 • Steun voor boeren die in de knel komen. Geen nieuwe eisen meer opleggen aan boeren
 • Lege agrarische bedrijven moeten nieuwe bestemming kunnen krijgen die niet leidt tot overlast van omwonenden
Natuur:
 • Bij ontwikkeling van natuurgebieden moeten ecologische en economische belangen hand in hand gaan
 • Jagen is een goede manier om populatie in de hand te houden. Soortenlijst Natura-2000 moet opnieuw bezien worden
Economie:
 • Aantrekken van nieuwe en het ondersteunen van bestaande bedrijven
 • De kansen pakken van digitalisering en uitwisseling van kennis, bijvoorbeeld tussen Brainport en andere Brabantse regio’s.
 • ‘Slimme zorg’ om de publieke sector via digitalisering te versterken
 • Versterking van de samenwerking van het onderwijs en het bedrijfsleven
 • Verduurzaming van ons bedrijfsleven realiseren. Hier zitten nieuwe verdienmodellen voor Brabantse ondernemers
Veiligheid:
 • Meer bevoegdheden en middelen voor boswachters en natuurhandhavers
 • Sluiting van drugspanden en andere vrijplaatsen waar criminelen samenkomen

Jolanda van Hulst

Senioren Brabant

Verkeer:
 • Bushaltes op loopafstand
 • Woonwijken beter inpassen in openbaar vervoer
 • Verbindingen met de Randstad moeten worden verbeterd
 • Fietspaden moeten worden verbreed
 • Geen stijging opcenten motorrijtuigenbelasting
Cultuur:
 • Senioren Brabant heeft geen cultuurparagraaf
Energie:
 • Voor windmolens, maar alleen op plekken waar het niet storend is
 • Voor zonne-energie, maar niet te veel zonneparken
 • Meer zonnepanelen op overheidsgebouwen en grote parkeerplaatsen
 • Bedrijven en particulieren moeten samen kosten energietransitie dragen
Landbouw: 
 • De provincie moet de komende jaren de dialoog aangaan met de gebruikers van het platteland. Partijen moeten elkaar weer in de ogen kunnen kijken
Natuur:
 • Senioren Brabant heeft geen natuurparagraaf
Economie:
 • Senioren Brabant wil graag een duurzame, schone en circulaire economie in Brabant
Veiligheid:
 • Drugsafval is de verantwoording van de provincie en niet van de particulier waar het drugsafval is gedeponeerd

Laurens van Voorst

Code Oranje

Geen verkiezingsprogramma
 • Code Oranje is een democratische beweging die bewust geen verkiezingsprogramma heeft, maar een landelijk manifest. Het uitgangspunt is: het hervormen van de democratie waarin de samenwerking met de inwoners van Nederland centraal staat.
 • Een openbare formatie van het college van GS na de verkiezingen van maart 2019
 • Geen traditioneel coalitieakkoord, maar een door de maatschappij gedragen akkoord
 • Burgers kunnen zaken op de agenda van Provinciale Staten zetten
 • Kiezers moeten kandidaten kiezen en voorkeur voor relevante onderwerpen aangeven
Referenda:
 • Regionale burgerjury’s, bijvoorbeeld bij de discussie over de toekomst van Eindhoven Airport
 • De invoering van het provinciaal referendum bij provinciale thema’s
 • Aan referenda moet brede maatschappelijke discussie vooraf gaan
Burgerrecht:
 • Ondersteuning burgerinitiatieven op het gebied van bijvoorbeeld energie, zorg, wijkbeheer
 • Invoeren van het recht van burgers om overheidstaken over te nemen als zij het beter en/of goedkoper kunnen

Maarten Everling

SP

Verkeer:
 • De opcenten motorrijtuigenbelasting worden niet verhoogd, behoudens de inflatiecorrectie
 • Tegen aanbestedingsplicht van het openbaar vervoer en herbezinning hierop
 • Minstens één of twee keer per dag een bus in alle kernen van Brabant
 • Nieuw fonds voor medefinanciering van sanering van gevaarlijke overwegen
 • Bij Ravenstein moet een brug met dubbelspoor komen
 • Eindhoven Airport moet minder overlast voor omwonenden veroorzaken
Cultuur:
 • Gratis museumbezoek voor lagere- en middelbare scholen en kinderdagverblijven
 • Steun voor muziekonderwijs op basisscholen
 • Steun voor middelgrote natuurhistorische musea
 • Investeren in talentontwikkeling, werk- en broedplaatsen en urban culture
 • Ondersteuning van individuele kunstenaars
Energie:
 • Bedrijven stimuleren meer te gaan doen aan energiebesparing
 • Masterplan maken om duurzaam opgewekte energie op te slaan
 • Lusten van een groot windmolen- of zonnepark komen ten goede aan omwonenden
 • Provincie moet bevorderen dat kernenergiecentrales in België worden gesloten
 • Provincie steunt bewoners die eerlijke en duurzame stadsverwarming willen
Landbouw:
 • Meer geld voor Q-koortspatiënten
 • Gezondheid van mens en dier staan altijd voorop
 • Overbemesting mag niet meer voorkomen; gebruik kunstmest terugdringen
 • Alleen nog maar duurzame, kleinschalige en diverse landbouw
 • Forse afname veestapel; oog voor boeren die daardoor in de knel komen
 • Mestfabrieken zijn tijdelijk totdat mestoverschot tot nul is teruggebracht
Natuur:
 • Toevoegen van nieuwe natuur zodat afronding van de Ecologische Hoofdstructuur in 2027 gehaald wordt
 • Meer betrokkenheid van belanghebbenden bij natuurontwikkeling en beheer
 • Elke binnenstad een graad koeler in de zomer door het vergroenen van stedelijk gebied
 • Biodiversiteit en natuur in Brabant staat onder druk; de provincie pakt de regie om verdere schade te voorkomen en herstel te realiseren
Economie:
 • Extra aandacht geven aan het midden- en kleinbedrijf als banenmotor
 • Bedrijfsleven moet aangesproken worden op scholing personeel in plaats van te gokken op beschikbaarheid van goedkope buitenlandse arbeidskrachten
 • Provincie en door provincie gesubsidieerde instellingen moeten bij personeelsbeleid extra aandacht geven aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
 • Bij economisch beleid is toerisme een speerpunt
 • 15 miljoen euro voor onderwijs, ontwikkeling en arbeidsmarkt
 • Wildgroei van winkellocaties tegengaan
Veiligheid:
 • Meer druk uitoefenen op het rijk voor extra politieagenten en rechercheurs
 • Provincie moet Essent-gelden gebruiken om financieel bij te springen bij bestrijding van criminaliteit